Finanse

Weksel – co to jest, jakie są rodzaje weksli i do czego służą weksle?

• Zakładki: 43


Choć weksli w obiegu jest mniej niż przed dekadą, nadal można spotkać się z taką formą papierów wartościowych. Dowiedz się, czym jest weksel, jakie są rodzaje weksle i jak się nimi posługiwać.

Czym jest weksel?

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który bezwarunkowo obliguje wystawcę weksla (trasanta) do zapłacenia określonej kwoty w określonym terminie. Weksel nie wymaga podpisywania dodatkowej umowy czy innych dokumentów. Zaletą wystawiania weksli jest odroczenie terminu płatności i brak konieczności mrożenia gotówki. Z kolei dla remitenta (osoby, na którą weksel jest wystawiony) weksel stanowi potwierdzenie, że druga strona zobligowała się do uiszczenia danej kwoty – stanowi podstawę do wydania przez sąd nakazu zapłaty w sprawie sądowej przeciwko dłużnikowi, który uchylają się od spłaty należności. Niestety w przypadku bankructwa trasanta, odzyskanie pieniędzy staje się praktycznie niemożliwe.

Weksel pełni różne funkcje, a najważniejsze z nich to:

  • funkcja płatnicza – gdy wekslem płaci się za usługę lub towar
  • funkcja kredytowa – jako forma przedłużenia terminu płatności
  • funkcja obiegowa – istnieje możliwość przeniesienia praw z weksla na inną osobę (indos)

Jakie są rodzaje weksli?

Ze względu na osobę, która będzie zobowiązana do zapłacenia należności, weksle dzielimy na:

  • weksel własny, sola – inaczej też nazywany wekslem prostym; w tym przypadku osoba, która wystawia weksel (trasant) zobowiązuje się do spłaty zadłużenia
  • weksel trasowany – inaczej weksel ciągniony; w tym przypadku osoba wystawiająca weksel wskazuje w nim osobę, która zobowiązuje się spłacić zadłużenie (trasat) i dopiero gdy on nie wywiązuje się z obowiązku spłaty należności, zobowiązanie przejmuje osoba wystawiająca weksel

Zdarza się, że strony podpisują weksel in blanco – w takim wekslu najczęściej nie jest wpisywana suma wekslowa. Aby weksel in blanco był ważny, niewypełnienie informacji o kwocie (lub innej danej) musi nastąpić w sposób świadomy i celowy. Weksel in blanco jako jedyny rodzaj weksla wymaga podpisania dodatkowej umowy, w której wskazuje się warunki, na jakie zgadzają się obie strony. To rozwiązanie najczęściej stosuje się w umowach kredytowych z bankami – w tym przypadku weksel pełni funkcję gwarancyjną.

Jak podpisać weksel, by był pełnoprawnym dokumentem?

Przy wystawianiu weksla należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, by weksel zyskał moc prawną. Taki dokument musi być opatrzony nazwą „weksel” w języku, w jakim jest wystawiany. Ponadto musi zawierać dane osoby, która zobowiązuje się uiszczenia należności oraz dane wierzyciela – chyba, że weksel wystawiany jest na okaziciela. Ponadto w wekslu musi zostać określona suma wekslowa (poza wekslem in blanco), termin oraz miejsce, sposób płatności. W wekslu musi również zostać ujęte polecenie bezwarunkowej spłaty, a sam weksel musi być podpisany odręcznie przez osobę, która weksel wystawia (oraz trasata, jeśli wystawiany jest weksel ciągniony).

Dodatkowo w wekslu mogą znaleźć się klauzule wekslowe, które dookreślają inne warunki zawieranej umowy, np. klauzula zakazująca zbywania weksla na rzecz innych osób. W razie wątpliwości przy podpisywaniu weksla warto skorzystać z pomocy prawnej.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
253 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *